Tillbaka

Etanol

 

Etanol (etylalkohol, vanlig sprit)

Kort om Etanol

Etanol, som är samma sorts alkohol som i vanliga spritdrycker, är bl a användbar som motorbränsle. Det kan nämnas att tekniken att använda etanol för motordrift inte är ny . I Brasilien startades redan i slutet av 70-talet produktion av etanoldrivna bilar. Idag körs en stor del av bilparken i detta land på ren etanol. Det vanliga är annars att etanol blandas med bensin. Detta sker t ex i viss utsträckning i USA men förekommer även här i Sverige. I mellansverige kan man på numera på vissa tankställen köpa bensin med 5 % inblandning av etanol. Sk BioEtanol dvs etanol tillverkad av biologiska råvaror är skattefri från och med 2003-01-01.

Etanol kan framställas på s k syntetisk väg med petroleumprodukter som råvara.. Mera intressant är dock att framställa etanol ur biologiskt material eftersom möjligheter därmed öppnar sig att få fram ett förnybart bränsle som kan ingå i det naturliga kretsloppet. Etanolen erhålls i detta fall genom jäsning av sockret i den biologiska råvaran. Produkten kan då benämnas BioEtanol.

I Brasilien användes sockerrör för framställning av etanol eftersom sockerrör är en billig råvara i detta land. I USA utnyttjas spannmål  för etanolproduktion liksom i Sverige där viss produktion med vete som råvara kommit igång. Produktionen sker i en anläggning i Norrköping. Ännu mer intressant för skogsindustrins del  är möjligheten att tillverka etanol med ved som råvara. Det pågår här ett utvecklingsarbete bl a  i Lund. När ved användes för etanolframställning måste cellulosan först brytas ned så att sockret i cellulosan blir åtkomlig. Alkoholen erhålles sedan genom jäsning av sockret. Ett av problemen vid framställning av etanol ur ved är just processen med att bryta ned cellulosan.

Etanol är flyktig och i många avseenden jämförbar med bensin. Värmevärdet hos ren etanol är 29,7 Mj/kg vilket är ungefär 70 % av värmevärdet hos bensin.

Etanol som motorbränsle innebär miljömässiga fördelar jämfört med bensin och diesel. Först och främst innebär ju framställningen av etanol ur biologiskt material att man får tillgång till ett kretsloppsbränsle som inte tillför atmosfären koldioxid,. Alltså en fördel med tanke på de allmänna strävandena att mildra växthuseffekten. Till denna globala miljöfördel kommer fördelar på det lokala planet. Det kan nämnas att utsläppen av försurande kväveoxid halveras jämfört med bensin och att avgaserna är praktiskt rena från sot, svavel och polyaromatiska ämnen. Nackdelen är, ännu så länge, att priset på etanol är högre än för bensin.

De fördelar som etanolen erbjuder i miljöhänseende gör att bränslet fått en ökad användning i vårt land. Etanol blandas in i bensin på en del håll och ett antal bussar har ställts om till etanoldrift, bl a i Stockholm.

Etanolen spås av många bedömare kunna bli en viktig del av energiomställningen mot större andel förnybara bränslen i landet. Den potentiella inhemska marknaden anses stor och dessutom kan ju finnas exportmöjligheter.

Om alla möjligheter tillvaratas att utnyttja skogsråvara för etanolproduktion skulle detta kunna leda till en helt förändrad struktur hos den svenska skogsindustrin. Eftersom vi befinner oss i början av en utveckling är dock osäkerheten stor beträffande vad som ska hända i fortsättningen. Möjligen kan det som sägs i följande punkter antyda en tänkbar utveckling.

Produktion i Bioenergikombinat

En förutsättning för att etanol skall slå igenom och bli en ekonomiskt framgångs är att produktionen sker på ett rationellt sätt. Priset på produkten är en viktig parameter!En lockande möjlighet förefaller vara att samlokalisera en etanolfabrik och ett kraftvärmeverk. Av trädråvaran fås då slutprodukterna

·        Etanol

·        El

·        Fjärrvärme

Som exempel kan tas ett bioenergikombinat med en råvarutillförsel av 1 miljon fastmeter rundved per år. Detta motsvarar en torrsubstans mängd av ca 400000 ton per år eller ca 1800 GWh per år. Slutprodukterna blir

·        70000 m3/år etanol

·        300 GWh/år el

·        600 GWh/år fjärrvärme

Produktions steg för Etanol (Olika steg exempel)

ETANOLDELEN

RÅVARAN

BIOENERGIDELEN

 

Visas ej i demon 

 

 

Visas ej i demon 

 

 

Visas ej i demon 

 

Visas ej i demon 

 

Visas ej i demon 

Visas ej i demon 

 

Visas ej i demon 

Visas ej i demon 

 

Visas ej i demon 

 

 

Visas ej i demon 

 

Hur stort framtida behov?

Vi har idag förbrukning på caVisas ej i demon miljoner m3 bensin i Sverige. Om vi antar som ett exempel att vart och ett av dessa fordon vardera skulle förbruka 300 liter etanol/år som en inblandning i bensinen så blir behovet Visas ej i demon  milj m3 etanol. Detta motsvarar ca 20 bioenergikombinat enligt ovan. Virkesbehovet skulle totalt bli ca 18 milj fastmeter rundved årligen,  motsvarande 1/4 del av dagens skogsavverkning.  Förutom etanol så produceras också betydande mängder fjärrvärme och elenergi vid bioenergikombinaten. Många fordon är i verkligheten dieseldrivna så bilden ser inte riktigt ut så här. Rundved är knappast heller aktuellt utan avsikten med exemplet är att ge läsaren en uppfattning om storheterna.

Sågverken tänkbara etanolproducenter?

Biprodukter från sågverksindustrin borde lämpa sig väl för etanolproduktion och det finns redan idag sågverk som börjat intressera sig för etanolproduktion som en del av sin verksamhet.

Länkar till Websajter om Etanol

Visas ej i demon

Visas ej i demon