Tillbaka

Vedens värmevärde

 

Det finns olika mått på värmevärde. Ett är den fuktiga vedens effektiva värmevärde (Weff). För att beräkna Weff bestäms först det kalorimetriska värmevärdet (Wk) i en bombkalorimeter. Sedan räknas det torra bränslets effektiva värmevärde (Wa) ut, genom att man tar hänsyn till den mängd energi som behövs för att omvandla vätet i veden till vatten. Därefter dras den kvantitet energi bort som åtgår för förångning av fukten i bränslet.

 

Kalorimetriskt värmevärde (Wk)

definieras som den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av ett kg torr ved under konstant tryck, exempelvis i en bombkalorimeter R. En del av den frigjorda värmeenergin konsumeras för att förånga det i veden naturligt förekommande vattnet samt det vatten som bildas av det i veden förekommande vätet när det förenar sig med syre. Eftersom kalorimetern är sluten, kan vattenångan inte försvinna, utan kyls ned till bränslets ursprungliga temperatur, normalt 20 C, och man kan därför också mäta den energi som konsumerades för att förånga vattnet och för att bilda vatten utifrån vätet. Det man mäter med kalorimetern är alltså bränslets totala värmevärde, det  s k  kalorimetriska värmevärdet, Wk. Detta värde är oberoende av vedens fukthalt (torrhalt).

 

Effektivt värmevärde för torr ved (Wa)

Om man antar att veden inte innehåller vatten, d v s  att vedens fukthalt är 0% (torrhalt 100%) kan man använda nedanstående formel för att beräkna det effektiva värmevärdet utifrån det kalorimetriska värdet.

Wa = Wk - 2,44 x 0,09 x H2 = Wk - 0,22 x H2  MJ/kg TS

där

Wa är det effektiva värmevärdet per kg absolut torr ved, MJ/kg TS;

Wk är det kalorimetriska värmevärdet per kg torr ved, MJ/kg TS;

faktorn 2,44 MJ/kg TS är den energi som krävs för att förånga vatten vid 20 C;

faktorn 0,09 finns med därför att 1 del väte och

8 delar vatten förenar sig till nio delar vatten;

Wk är det kalorimetriska värmevärdet;

H2 är vedens innehåll av väte, i procent per kg TS.

 

KÖPER DU BIOMASTER SÅ KAN DU HÄR LÄSA OCH HÄMTA ALL INFORMATION FÖR DETTA AVSNITT!