Tillbaka

Inmätning och värdebestämning

Våg/mätstationen hanterar stora värden

Ett bra provverktyg är viktigt 

1) Prov bör tas i varje leverans för att bestämma fukthalten men också för att granska kvalitén mm.
2) Minst tre prover måste tas och helst sex men i praktiken får man pga. tidsskäl nöja sig med tre. Att ta ut endast 1-2 prover ger normalt kraftiga fel i fukthaltsbestämningen och både fukt och MWh timmar blir då felaktigt i leveransen även om medelvärdet på många leveranser kan bli korrekt.
3) Ett prov skall tas i bilen och två i släpet. Vid containerfordon skall man ta ett prov i varje container.
4) Proven skall tas slumpmässigt över lasset enligt ett slumpmässigt förfarande. Man kan använda ett mönster på förmiddagen och ett på eftermiddagen om man så önskar. Eller ett mönster för varje veckodag. Det viktigaste är slumpmässig variation över tiden.
5) Ett särskilt provverktyg bör användas som gör att man når över hela leveransens yta. Kontakta S.W.D-Gruppenemail om du är intresserad av vårt provspade som är utvecklad för en bra provrepresentation.
6) Man bör absolut skrapa av ca 2 dm av toppskiktet innan prov tas. 
7) Den sammanlagda provmängden bör vara ca 5-10 liter dvs en hink. Provet samlas efter blandning i en neddelningslåda där ytterligare blandning sker. Ur neddelningslådan tas ett eller gärna fler delprov ut. Ta gärna hjälp av ProvSlump som finns i BioTool för att få ett provmönster.

Så här kan provmönstret

se ut!

Provet läggs i en blandnings och neddelningslåda och ur denna låda tar man ut provet för torkning i torkugn. Här visas ett enkelt exempel på enkel låda.

I torkugnen bör provet stå ca 18-22 timmar.