Tillbaka

 

Allmänt: 

Den huvudsakliga bioenergikällan i vårt land har sitt ursprung i Sveriges skogar. Bioenergin från skogen kallas också för trädbränslen och är idag ett av dom tre viktiga sortimenten för skogsbruket. Huvudsortimenten kan indelas i följande grupper:

a) Sågtimmer
b) Massaved
c) Bioenergiråvaror

Råvaran för bioenergin som kommer från skogsbruket är oftast grenar och toppar d.v.s. avverkningsrester, ibland kallat Grot. Även klena s.k. första gallringar kan utgöra ett bioenergisortiment.

Andra bioenergiråvarukällor är träd efter skogsbilvägar som regelbundet måste röjas bort samt träd som står i kraftledningsgator. 
Den stora mängden bioenergi kommer dock från grenar och toppar (Grot). Grenarna och topparna uppstår vid normala avverkningar och har tidigare betraktats som en produkt utan värde inom skogsbruket, men utgör idag en värdefull bioenergiråvara. Dagens högmekaniserade skogsbruk underlättar tillvaratagandet av Groten då denna lätt kan samlas i högar på hygget för vidare hantering. 

Skogsenergitillgångar (försiktig beräkning gjord av Jägmästare Sam Wernius)

Nettotillgångar att tänka på vid beräkningar

Hur stora tillgångar av grot har vi då i Sverige? Det är en fråga som är svår att svara på då många faktorer påverkar mängden. 
Man kan börja med och studera det enskilda trädet och se hur biomassan fördelar sig:

Biomassans fördelning i viktprocent hos ett normalt träd

Stamveden utgör 60-65% av trädets biomassa. Stamveden är den del av trädet som används inom cellulosaindustrin samt som råvara hos sågverken. I princip kan man säga att övriga delar av trädet är tillgängliga som bioenergi. I gallringsskog är gren och toppandelen något större än vad bilden visar.

KÖPER DU BIOMASTER SÅ KAN DU HÄR LÄSA OCH HÄMTA ALL INFORMATION FÖR DETTA AVSNITT!